25 Jahre AWO (1990-2015)

25 Jahre AWO (1990-2015)